Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Эфендиев Ильяс.

Э 92 Избранные произведения. В двух томах. I том. Баку “Təhsil”2014, 856 стр.